در این زندگی سرد لحظه ای با هم بخندیم!!!!!!!

اومدی که بخندیا!!!!!!