در این زندگی سرد لحظه ای با هم بخندیم!!!!!!!

اومدی که بخندیا!!!!!!

چاررلی چاپین

[ پنج شنبه 31 مرداد 1392برچسب:,

] [ 13:7 ] [ m.l ]

[ ]

نسبت به عمر خود بخيل تر باشيد تا به درهم و دينار.

[ پنج شنبه 31 مرداد 1392برچسب:,

] [ 12:53 ] [ m.l ]

[ ]

بببببببببببببباااااااااابببببببببببااااااااااااااا

[ پنج شنبه 31 مرداد 1392برچسب:,

] [ 12:50 ] [ m.l ]

[ ]

لاک پشت" : هیچی از من کند تر نیست....
.
.

"حلزون" : پس من اینجا هویجم....؟؟؟
.
.

"اینترنت ایران" : خفه شین لطفا......!!

[ پنج شنبه 31 مرداد 1392برچسب:,

] [ 12:43 ] [ m.l ]

[ ]